• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บสส.
มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งนี้ บสส. อาศัยกระบวนการตามกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและภาครัฐโดยรวมเท่านั้น สำหรับลูกหนี้ที่กระจายอยู่ในภูมิภาค บสส. ได้จัดให้มีสำนักงานสาขา 4 สำนักงาน ได้แก่ สาขาเชียงใหม่, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก เพื่อให้บริการแก่ลูกหนี้โดยทั่วถึง
การบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย บสส. มีนโยบายที่จะให้มีการนำทรัพย์สินกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บสส. จึงทยอยนำทรัพย์สินรอการขายออกจำหน่ายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพ ในทำเลต่างๆ พร้อมให้ผู้สนใจเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาส และความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทาง www.sam.or.th แอปพลิเคชัน SAM NPA ทั้งระบบ Android และ IOS รวมทั้งอีกหลากหลายช่องทางบนออนไลน์ ทั้ง Line โดยแอด ID Line @Samline สานฝันต่อยอดสินทรัพย์กับ SAM บน Facebook Fanpage และ SAM NPA Channel บน YouTube ล่าสุดเพิ่มช่องทาง Twitter เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆ จาก SAM
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ บสส.
เมื่อปี 2556 บสส. ได้เข้าเป็นสมาชิกใน International Public AMC Forum หรือ IPAF ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรม ระหว่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐในประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน IPAF ประกอบด้วยสมาชิกจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
การดำเนินธุรกิจของ บสส. มุ่งหมายให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยให้สถาบันการเงินมีความ เข้มแข็ง ขณะเดียวกัน บสส. ก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเป็นองค์กรที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือดูแลสังคมไปพร้อมๆ กัน ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการออม ผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้โอกาสและส่งเสริมความรู้แก่ผู้มีปัญหาหนี้สิน นักศึกษาและผู้ที่เริ่มเข้าทำงานในสังคมไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แก้ไขปัญหาหนี้สิน สร้างวินัยทางการเงิน และห่างไกลจากปัญหาทางการเงินผ่านโครงการต่างๆ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น