• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

นโยบายการดำเนินงาน

การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บสส.
มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งนี้ บสส. อาศัยกระบวนการตามกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและภาครัฐโดยรวมเท่านั้น สำหรับลูกหนี้ที่กระจายอยู่ในภูมิภาค บสส. ได้จัดให้มีสำนักงานสาขา 4 สำนักงาน ได้แก่ สาขาเชียงใหม่, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก เพื่อให้บริการแก่ลูกหนี้โดยทั่วถึง
การบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย บสส. มีนโยบายที่จะให้มีการนำทรัพย์สินกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ บสส. จึงทยอยนำทรัพย์สินรอการขายออกจำหน่ายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพ ในทำเลต่างๆ พร้อมให้ผู้สนใจเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาส และความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ บสส. www.sam.or.th และแอปพลิเคชั่น Sam Smile App รวมทั้งช่องทางใหม่ล่าสุดทาง Line โดยแอด ID Line “@Samline”
การสร้างโอกาสทางธุรกิจ บสส.
เมื่อปี 2556 บสส. ได้เข้าเป็นสมาชิกใน International Public AMC Forum หรือ IPAF ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรม ระหว่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐในประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน IPAF ประกอบด้วยสมาชิกจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
การดำเนินธุรกิจของ บสส. มุ่งหมายให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและช่วยให้สถาบันการเงินมีความ เข้มแข็ง ขณะเดียวกัน บสส. ก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเป็นองค์กรที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือดูแลสังคมไปพร้อมๆ กัน ภายใต้แนวคิด “SAM for ALL คิดดี ทำดี ไม่มีข้อจำกัด” โดย บสส.ได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อให้โอกาสและส่งเสริมความรู้แก่ผู้มีโอกาสน้อยในสังคมไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อยอดสร้างอาชีพ และห่างไกลจากปัญหาทางการเงินผ่านโครงการต่างๆ