• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

คณะกรรมการอื่นๆ

 1. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
 2. นางบุษกร ธีระปัญญาชัย 
 3. นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์
 4. นางปนุท ณ เชียงใหม่ 
 5. นายบุญเที่ยง ภูมี 
 6. นายประยุทธ ดำรงธรรมวุฒิ 
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 3. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล
 4. ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
 3. ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
 4. นางศศิวิมล ธนศานติ
 5. ศ. ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
 1. นางบุษกร ธีระปัญญาชัย 
 2. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 3. นางปิยมล ตุงควิจิตรวัฒน์
 4. นางวิรัสนา บุญญาสัย
 5. นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์
 6. นายภิทย อนุรักษ์ภราดร
 1. นางปิยมล ตุงควิจิตรวัฒน์
 2. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 3. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
 4. นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์
 5. นายอานนท์ ดำหริชอบ 
 1. นางวิรัสนา บุญญาสัย
 2. นางปนุท ณ เชียงใหม่
 3. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
 4. นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
 5. นางสาวชุลีพร น่วมทนง
 6. นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์
 1. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 2. นางสาวสุวรรณา ลีวีระพันธุ์
 3. นายวสันต์ เอกนุ่ม
 4. นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์
 5. นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล
 1. นายสุรงค์ สุวรรณวานิช
 2. นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์
 3. นางศิริใจ เอกนันท์
 4. ดร.สุนทรา พลไตร