• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

คณะกรรมการอื่นๆ

 1. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง 
 2. นางปนุท ณ เชียงใหม่ 
 3. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร 
 4. นายบุญเที่ยง ภูมี 
 5. นายประยุทธ ดำรงธรรมวุฒิ 
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 3. นางสาวอาดา อิงคะวณิช
 4. ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นายนพดล เภรีฤกษ์
 3. ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
 4. นางศศิวิมล ธนศานติ
 5. ศ. ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
 1. นางสาวชุลีพร น่วมทนง
 2. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 3. นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
 4. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 1. นายนพดล เภรีฤกษ์ 
 2. นางสาวอาดา อิงคะวณิช
 3. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 4. นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
 5. นายอานนท์ ดำหริชอบ 
 1. นางสาวชุลีพร น่วมทนง
 2. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
 3. นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์
 4. นางปนุท ณ เชียงใหม่
 5. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
 6. นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
 7. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 1. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 2. นางสาวสุวรรณา ลีวีระพันธุ์
 3. นายวสันต์ เอกนุ่ม
 4. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 5. นายสุโชค พิมลกิตติกุล
 1. นายสุรงค์ สุวรรณวานิช
 2. นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์
 3. นางศิริใจ เอกนันท์
 4. นายสุโชค พิมลกิตติกุล