• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

คณะกรรมการอื่นๆ

 1. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง 
 2. นางผุสดี หมู่พยัคฆ์
 3. นางปนุท ณ เชียงใหม่ 
 4. นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์
 5. ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
 6. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร 
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 3. นางสาวอาดา อิงคะวณิช
 4. ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต
 1. ศ.(พิเศษ)วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นายนพดล เภรีฤกษ์
 3. ดร.วรรณชัย บุญบำรุง
 4. นางศศิวิมล ธนศานติ
 5. ศ. ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
 6. นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล
 1. นางสาวชุลีพร น่วมทนง
 2. นางผุสดี หมู่พยัคฆ์
 3. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 4. นางวรางคณา ธำรงรัตน์
 5. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 1. นายนพดล เภรีฤกษ์
 2. นางสาวอาดา อิงคะวณิช
 3. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
 4. นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์
 1. นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์
 2. นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์
 3. นายณัฐ ตาปสนันทน์
 4. นางปนุท ณ เชียงใหม่
 5. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
 6. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 1. นายอรรถพล อรรถวรเดช
 2. นางสาวชุลีพร น่วมทนง
 3. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
 4. นางสาวสุวรรณา ลีวีระพันธุ์
 5. นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
 6. นางสิรินารถ แน่งอนงค์
 1. นายสุรงค์ สุวรรณวานิช
 2. นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์
 3. นางศิริใจ เอกนันท์
 4. นายสุโชค พิมลกิตติกุล
 5. นายจุติ ศรียานงค์