• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

กรรมการบริษัท

นายปริญญา พัฒนภักดี

นายปริญญา พัฒนภักดี

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการ
นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

นางผุสดี หมู่พยัคฆ์

กรรมการ
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ

กรรมการ
นางสาวอาดา อิงคะวณิช

นางสาวอาดา อิงคะวณิช

กรรมการ
นายนพดล เภรีฤกษ์

นายนพดล เภรีฤกษ์

กรรมการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช

นายอรรถพล อรรถวรเดช

กรรมการ
นางสาวชุลีพร น่วมทนง

นางสาวชุลีพร น่วมทนง

กรรมการ
นางวรางคณา ธำรงรัตน์

นางวรางคณา ธำรงรัตน์

กรรมการ
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง

นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง

กรรมการ
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

กรรมการและเลขานุการ