• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐ

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง


กรมบังคับคดี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

International


KAMCO (Korea Asset Management Corporation)