• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ, Call center (สัญญาจ้าง)
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ โครงการคลินิกแก้หนี้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานสารบรรณ
ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ส่วนที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่1 ส่วนขายทอดตลาด
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานรับจ่าย)
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานภาษี)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้จัดการ ฝ่ายกิจการสาขา (สาขาเชียงใหม่)
ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ส่วนจัดการข้อมูลและรายงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สำนักกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานงบการเงิน)
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (สัญญารายปี)