• บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
Login 
ยินดีให้คำปรึกษา โทร 02-686-1888  

การปรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

การปรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้
การปรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

 

          นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) เปิดเผยว่าจากการที่ SAM ได้ดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ มาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 60 โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง เชื่อมโยงเจ้าหนี้และลูกหนี้ในการแก้ไขหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ได้ข้อยุติกับเจ้าหนี้ทุกรายโดยเบ็ดเสร็จนั้น  การดำเนินงานในระยะแรกยังมีผู้ผ่านเข้าโครงการจำนวนไม่มาก เนื่องจากเป็นโครงการนำร่อง การกำหนดคุณสมบัติอาจไม่สามารถครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่มีความจำเป็นก่อน และต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการป้องกัน Moral hazard
          หลังจากโครงการได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยได้พิจารณาปรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อขยายโอกาสให้ลูกหนี้เข้าโครงการได้มากขึ้น มีการปรับหลักเกณฑ์ตั้งแต่ 1 มกราคมที่ผ่านมา โดยขยายหลักเกณฑ์จากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีเงินเดือนประจำขยายเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ ทำให้ผู้มีอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการสามารถเข้าร่วมโครงการ
           ต่อเนื่องจากการปรับหลักเกณฑ์เบื้องต้น ธปท. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ได้ปรับเกณฑ์หลักของการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีผล ตั้งแต่ 1 พ.ค. 61 เป็นต้นไป โดยจะขยายขอบเขตเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนกับธนาคาร ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ที่เป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561 ทั้งกลุ่มที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี และกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา จากเดิมเมื่อเริ่มต้นโครงการที่กำหนดเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และยังไม่ถูกดำเนินคดี คาดว่าจะมีลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้นจากการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้
ผลการดำเนินงาน 10 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ มิ.ย. 60 มีผู้สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30,000 ราย แม้จะมีผู้ผ่านคุณสมบัติ และเข้าร่วมโครงการจำนวนไม่มากก็ตามเมื่อเทียบจำนวนของผู้ที่เป็นหนี้เสียในระบบหรือเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้สมัครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ผ่อนปกติผ่อนขั้นต่ำที่มีจำนวนมากถึง 50%  ผ่อนปกติ  50 % และเป็นลูกหนี้ non-bank 20 % และบางส่วนมีหนี้ธนาคารเพียงแห่งเดียว
          สำหรับผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมโครงได้เกือบร้อยละ 60 ของลูกหนี้ ที่ผ่านคุณสมบัติ โดยมียอดภาระหนี้รวมมากกว่า 120 ล้านบาท มียอดภาระหนี้เฉลี่ยต่อรายประมาณ 230,000 บาท และได้รับพิจารณาระยะเวลาผ่อนชำระ 5.17 ปี สำหรับในส่วนของลูกหนี้ที่เข้าโครงการแล้ว จะมีลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนนี้เป็นรายแรก  ในขณะที่มีลูกหนี้ที่ออกจากโครงการประมาณร้อยละ 3   เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่สามารถมีข้อยุติภาระหนี้นอกโครงการได้ ลูกหนี้ถูกดำเนินคดี หรือมีปัญหาอื่นๆ
          จากตัวอย่างจริงของลูกหนี้ที่ได้เข้าโครงการ แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ประโยชน์ของโครงการคลินิกแก้หนี้ต่อลูกหนี้ เป็นสิ่งที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้น  ผู้ที่เป็นหนี้อาจเกิดจากความจำเป็นต่างๆ เหตุฉุกเฉิน ความเจ็บป่วยของญาติพี่น้อง หรือจากภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว แต่เมื่อพวกเขาได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ เขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขผ่อนชำระตามสัญญา ไม่ก่อหนี้เพิ่มและเรียนรู้การวางแผนการเงินที่ดี เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินและการออมในที่สุด นอกจากนี้ SAM ทำหน้าที่ในด้านการให้ความรู้ทางการเงิน โครงการคลินิกแก้หนี้ ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ลูกหนี้ และจัดวิทยากรออกไปบรรยายให้แก่พนักงานขององค์กรต่างๆ บริษัทและองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งให้ความสนใจ และเห็นในประโยชน์ในส่วนทั้งโครงการและการให้ความรู้ทางการเงิน ติดต่อเข้ามาให้ SAM ขอรับบริการอย่างต่อเนื่อง การดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ จึงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน สอดคล้องกับมาตรการของ ธปท. เช่น  ในการกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
          สำหรับการขยายขอบเขตดำเนินโครงการคลินิกในอนาคต คือ การเพิ่มโอกาสให้แก่ลูกหนี้กลุ่ม  Non-bank ซึ่งต้องมีการแก้ไข พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้สามารถบริหาร NPL ของกลุ่ม Non-bank  ขณะนี้การแก้ไขกฏหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาทำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา หากกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ เป็นผลให้โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ NPL ของสถาบันการเงินที่เป็น Non-bank ให้เข้ามาสมัครได้มากขึ้น ซึ่งหลายแห่งมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ เช่น KTC  BAY และ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการเจรจาทำความตกลงร่วมกันเพื่อมอบหมายให้ บสส. เป็นผู้ดำเนินการต่อไป
          ในส่วนของแผนงานรองรับการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ SAM จะเพิ่มบริการเป็นพิเศษในวันหยุด คือ SAM เปิดบริการในวันเสาร์ตลอดเดือนพฤษภาคม เริ่มวันเสาร์ที่ 5 พ.ค. นี้ เวลา 8.30 -17.00 น.เพื่อให้บริการแก่ลูกหนี้และผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ SAM ยังประสานความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการแจ้งข่าวสารไปยังกลุ่มลูกหนี้ของธนาคารโดยตรง ได้แก่ ลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือ สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยการส่ง ใบปลิว (leaflet) ทางไปรษณีย์ หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสาขาธนาคาร ช่องทาง ATM เครื่องมือสื่อสาร หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งจะเป็นการช่วยคัดกรองกลุ่มลูกหนี้ได้ตรงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ จะช่วยให้กลุ่มลูกหนี้เหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เพิ่มมากขึ้น เชื่อมั่นว่าโครงการคลินิกแก้หนี้  เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้  จึงขอให้ลูกหนี้เข้ามาสมัคร หรือติดต่อสอบถามเข้ามา เพื่อให้ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการได้มากยิ่งขึ้น  โดยติดต่อสอบถามได้ที่ บสส.       Call Center โทรศัพท์หมายเลข 02-610-2266 หรือ ทางเว็บไซต์ Website : www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com

คลิกดาวน์โหลด