ข้อสงวนสิทธิการให้บริการข้อมูลทรัพย์สินรอการขายทุกประเภท

          นอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในการใช้เว็บไซต์ ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ซึ่งผู้ขอใช้บริการในเว็บไซต์ยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายที่เข้าเยี่ยมชม สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ดังต่อไปนี้

  1. เนื้อหา ข้อความ ตัวเลข ข้อมูล และส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้ง เงื่อนไขใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ บสส.ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอขายทรัพย์สินรอการขายทุกประเภทของ บสส. และ มิใช่เป็นการเชื้อเชิญให้ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายทำคำเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย เนื่องจาก บสส.เป็นเพียงผู้ให้บริการ ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินรอการขายของ บสส. เท่านั้น
  2. ก่อนเสนอราคาซื้อทรัพย์สิน ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขายที่จะซื้อ บสส. ถือว่าท่านได้ทราบถึงสภาพและข้อจำกัดของทรัพย์สินรอการขายเพียงพอและครบถ้วนแล้ว
  3. กรณีที่ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายแสดงความจำนงในการซื้อทรัพย์สิน หรือ เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา หรือ ดำเนินการอื่นใดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บสส. ไม่รับประกันว่าจดหมายอีเลค ทรอนิค (อีเมล์) จากเว็บไซต์นี้จะส่งไปยังผู้ใช้บริการ และไม่รับประกันถึงความเป็นส่วนตัว และ/หรือ ความปลอดภัยของจดหมายอีเลคทรอนิค (อีเมล์) ดังกล่าวในระหว่างการส่งผ่านอินเตอร์เน็ต
  4. การที่ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลทรัพย์สินรอการขายโดยละเอียดรอบคอบ หากท่านมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก บสส. ท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการซื้อทรัพย์สินรอการขายตามที่ บสส.กำหนด ซึ่งจะปรากฎอยู่ในหน้าต่อไปของเว็บไซต์นี้
  5. ผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายยอมรับและตกลงว่า ข้อมูลทรัพย์สินรอการขายอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ของเว็บไซต์ และข้อมูลที่บรรจุ อยู่ในเว็บไซต์นี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางเว็บไซต์ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน
  6. บสส. ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพยงผู้เดียว ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในการเสนอขายทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกการขายทรัพย์สินรอการขายทั้งหมด หรือแต่เพียงรายการหนึ่งรายการใด หรือหลายรายการในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุของการยกเลิกหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ที่สนใจจะซื้อทรัพย์สินรอการขายก่อน
  7. บสส. สงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ห้าม มิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฎหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก บสส. เป็นการล่วงหน้าโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น