นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้แถลงผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 3 ปี 2559 ว่า  ปริมาณหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้นเป็น 2.89 % มียอดคงค้างที่ 3.93 แสนล้านบาท  และแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยเฉพาะ NPL ที่มาจากบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นจนแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 ปี และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ NPL ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า ส่วนอัตราการปล่อยสินเชื่อกลับโตต่ำสุดในรอบ 6 ปี   เพราะธนาคารพาณิชย์ยังระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ และตัดขายหนี้เสียออกไป สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปและจำกัดในบางภาคส่วนนั้น บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ จึงเร่งดำเนินการประมูลซื้อ NPL จากธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือภาคสถาบันการเงิน โดยการลดภาระการบริหารหนี้เสียและเสริมสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ให้ กลุ่ม SME ภาคพาณิชย์ กับบางส่วนในภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นการช่ อ่านเพิ่มเติม

6 ตุลาคม 2559: บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)  ร่วมจัดงาน  “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ” โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ   ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บสส. หรือ SAM และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดยนายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บสส. หรือ SAM กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  เรามีนโยบายที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และภาระหนี้สินภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน เพื่อมาจัดทำบทวิเคราะห์ หรือ บทวิจัย   สำหรับการวางนโยบายและแผนการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    ด้านนา อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักได้อนุญาตให้บริษัทเพิ่มเงินต้นทุนประมูลซื้อทรัพย์สินด้อยคุณภาพ หรือ NPL จากธนาคารต่างๆ ได้ถึง 4,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา NPL ในระบบและช่วยให้ลูกหนี้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะบสส.มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 15 ปี จนถึงปัจจุบัน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559  บสส. ได้รับเงินสดจากการบริหารงานที่จำนวน 4,156 ล้านบาท  แม้ว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายราย 7 เดือนที่ตั้งไว้ แต่บริษัทมีการใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ ทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดได้ตามเป้าหมายปี 2559   ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2559  บสส.ได้ช่วยให้ลูกหนี้ได้ข้อยุติด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และกระบวนการทางคดี รวม 2,255 ราย  ภาระหนี้ตามบัญชี  44,266 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนรายสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 ร้ อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดงาน  “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีครั้งที่ 2” โดย SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจสำคัญในการปรับโครงสร้างหนี้  ได้ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ออกจดหมายเชิญลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 1,370 ราย มูลหนี้รวมประมาณ  2,250 ล้านบาท เข้ามาพบปะเจรจา และหาแนวทางร่วมกัน พร้อมให้คำปรึกษาและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  กำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่  27 สิงหาคม 2559 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดี จ.นนทบุรี ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM และผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th    นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษ อ่านเพิ่มเติม

SAM เร่งเป้าปรับหนี้ เปิดสัปดาห์แห่งการปรับโครงสร้างหนี้  จัดควบ 2 งาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีในวันทำการ” และ “เปิดบ้านทำงานวันหยุด” เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เจรจาหาข้อยุติและแก้ไขปัญหาหนี้    บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดสัปดาห์แห่งการปรับโครงสร้างหนี้   จัดกิจกรรม  “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีในวันทำการ” และ “เปิดบ้านทำงานวันหยุด”  สำหรับกิจกรรม “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีในวันทำการ”  นี้ นับเป็นรอบพิเศษที่จัดขึ้นในวันทำการนอกเหนือจากแผนงานประจำปี 2559  ที่วางไว้ และได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27  กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคาร 25 ปี ชั้น 2  ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานกรมบังคับคดี บางขุนนนท์  โดย SAM ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานกรมบังคับคดี ออกจดหมายเชิญลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ประมาณ 100 ราย มูลหนี้รวม 82 ล้านบาท เข้ามาพบปะเจรจา ให้คำปร อ่านเพิ่มเติม

SAM คัดทรัพย์เด่นชิ้นงามที่สุดของปีจัดประมูล 5 ส.ค. นี้ ทั้งโรงแรมชื่อดังกลางเมืองโคราช โรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  โรงงานและท่าเทียบเรือริมแม่น้ำปัตตานี โชว์รูมรถยนต์กลางเมืองเพชรบุรี ที่ดินผืนงามย่านอ่อนนุช และตึกแถวทำเลดีริมถนนลาดพร้าว รวมทั้งทรัพย์ไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  เปิดประมูลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) คัดทรัพย์ชิ้นงามน่าลงทุนที่สุดแห่งปี รวม 351 รายการ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ออกประมูลขาย โดยมีทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุน อาทิ โรงแรมขนาด 159 ห้อง เนื้อที่ 4 ไร่เศษ ริม ถ.มิตรภาพ ย่านธุรกิจการค้า และแหล่งชุมชน กลางเมืองโคราช ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น เดอะมอลล์โคราช บิ๊กซี และ เทอร์มินัล 21 ราคาเริ่มต้น 254.90 ล้านบาท ที่ดินพร้อมโรงงาน เนื้อที่ 16 ไร่เศษ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ. แม่สอด จ. ตาก พื้นที่ใช้สอย 10,000 ตรม. ราคาเริ่มต้น 50.09 ล้านบาท ที่ดินพร้อมโรงงาน และท่าเทียบเรือริมแม่น้ำปัตตานี เนื้อที่ 21 ไร่เศษ ทำเลดีริม ถ.นาเกลือ ใจกลางอำเภอเมือง จ.ปัตตานี ด้านหน้าติดถนนกว่า 100 เ อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  เปิดสำนักงานขายชั่วคราว  ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 4-5 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.  ณ โครงการเอ็ม.ที.คอนโดมิเนียม  ถ.รังสิต – นครนายก คลอง 3 เยื้องสวนสนุกดรีมเวิลด์ ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  โดยนำห้องชุด ขนาด 27 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นพียง 139,000 บาท มานำเสนอขายแก่ลูกค้าผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านรังสิต ปทุมธานี หลังจากที่ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา บสส. ได้การเปิดสำนักงานขายชั่วคราวในโครงการเอื้อประชาคอนโดทาวน์  ซ.นาคนิวาส 48 เขตลาดพร้าว  แล้วมีลูกค้าเป็นจำนวนมากให้ความสนใจสอบถามและจองห้องชุดพักอาศัย สำหรับผู้ที่ซื้อทรัพย์ในงานนี้ นอกจากจะได้รับ โปรโมชั่น “ SAM ออกให้ฟรี ค่าภาษีการโอน” แล้ว ลูกค้ายังสามารถติดต่อกับธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่บูธในวันงาน เพื่อขอรับบริการสินเชื่อพิเศษตามโครงการบ้านประชารัฐ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติด อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.)  หรือ SAM  เปิดตัวโปรโมชั่นใหม่มาแรง “SAM Light”  ผ่อนแบบสบายๆ  2 ปี  ดอกเบี้ย 0 %  ดีเดย์ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2559  สำหรับลูกค้า  ผู้มีอุปการะคุณ และผู้ที่สนใจทุกท่าน  สามารถเลือกซื้อทรัพย์  NPA  ที่ร่วมโครงการฯ (ตรวจสอบรายการทรัพย์จากหน้า Website) วางมัดจำเพียง 10%  จากนั้นผ่อนต่อไม่น้อยกว่า 1.5%  นาน 2 ปี ไม่มีดอกเบี้ย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์ ของ บสส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 02-686-1888 นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ  เปิดเผยว่า  “SAM Light”  เป็นโปรโมชั่นใหม่ โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ด้วยเงื่อนไขการชำระแบบผ่อนสบายๆ ไม่มีดอกเบี้ยนานถึง 2 ปี ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม  ทั้งนี้ บสส. พยายามสรรหาทรัพย์คุณภาพและกิจกรรมส่งเสริมการขายดีๆ มามอบให้แก่ ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบ อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM  นำทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA ประเภทห้องชุดพักอาศัยและพณิชยกรรมในโครงการเอื้อประชาคอนโดทาวน์  ซ.นาคนิวาส 48 เขตลาดพร้าว พื้นที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป  ราคาเริ่มต้น  2.79-3.69 แสนบาท จำนวนกว่า  40 รายการ มานำเสนอขายแก่ลูกค้าผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านลาดพร้าว และโชคชัย  4 พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ ซื้อทรัพย์รับสิทธิ์ 3 เด้ง ได้แก่ เด้งที่ 1 ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน ตามมาตรการของรัฐ (สิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2559) เด้งที่ 2 โปรโมชั่น “ SAM ออกให้ฟรี ค่าภาษีการโอน” สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ SAM ในราคาประกาศขายไม่เกิน 20 ล้านบาท และชำระเงินได้ครบถ้วนตามสัญญาภายใน 30 มิถุนายน 2559 และเด้งที่ 3 การได้รับพิจารณาอนุมัติสินเชื่อพิเศษตามโครงการบ้านประชารัฐ ที่มุ่งสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธ์ในที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเอง โดย SAM จะเปิดสำนักงานขายชั่วคราวในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23-24 เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.  ณ บริเวณข้างอาคาร 10 โครงการ อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ สานต่อโครงการ เปิดบ้านทำงานวันหยุด พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อกับ SAM ในวันทำการ ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุย เจรจา ปรึกษาพร้อมหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยครั้งนี้ SAM ได้ออกจดหมายเชิญลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยที่มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งหลักประกันทั้งใน กรุงเทพ ปริมณฑล และเขตภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 850 ราย คิดเป็นภาระหนี้กว่า 2,500 ล้านบาท  กำหนดจัดงาน เปิดบ้านทำงานวันหยุด ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27 ถ. วิภาวดีรังสิต ใกล้ 5 แยกลาดพร้าว  และสำนักงานสาขาทั้ง  4  แห่ง ได้แก่  เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก   ลูกค้าที่ได้รับจดหมายเชิญหรือผู้ที่มีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800    อ่านเพิ่มเติม

นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยผลการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในปี 2558 ว่า ณ สิ้นปี 2558 บสส. สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หรือ  NPL จนมีข้อยุติได้  3,170 ราย  ภาระหนี้ตามบัญชี  120,231  ล้านบาท  และในส่วนการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย หรือ  NPA นั้น  สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้กว่า 4,900 ล้านบาท  ส่งผลให้ในปี 2558  SAM สามารถนำส่งเงินคืนสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ได้ 11,710  ล้านบาท  ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2543  จนถึงปัจจุบัน  SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ได้นำส่งเงินคืนกองทุนฯ ไปแล้ว  236,755 ล้านบาท  ส่วนการประมูลซื้อหนี้จากสถาบันการเงินอื่นเพื่อขยายพอร์ตและนำมาบริหารจัดการซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญนั้น  ในปีที่ผ่านมา SAM สามารถประมูลซื้อหนี้ได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดกว่า 200% ทำให้ปัจจุบัน SAM  มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น &n อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2558 SAM  มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น  395,950 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) จำนวน 20,450 ราย มูลค่าตามบัญชี 383,845 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)  จำนวน 15,019 รายการ  มูลค่ารวม 21,321 ล้านบาท ผลการบริหารจัดการ NPL  เพียงสิ้นเดือนมิถุนายน 2558 SAM สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้  774 ราย  ภาระหนี้ตามบัญชี  28,477 ล้านบาท  ในส่วนของ  NPA สามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้ จำนวน 455  รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม  2,265 ล้านบาท ในส่วนของการเรียกเก็บเงินสดรับ 6 เดือน  SAM มีเงินสดรับสะสมจากการบริหารสินทรัพย์แล้ว  5,856  ล้านบาท  ทั้งนี้  ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2543 จนถึงปัจจุบัน SAM ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ได้นำส่งเงินคืนสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไปแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อลดส่วนสูญเสียของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุดและมีส่วนช่วยให้ลูกหนี้กลั อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เดินหน้าช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ จัดงาน “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” โดยครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ SAM ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีหลักประกันอยู่ในเขตภาคตะวันออก  จ. ระยอง จ. ฉะเชิงเทรา จ. จันทบุรี และจ. ชลบุรี จำนวน 198 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 434 ล้านบาท เข้ามาพบปะเจรจาและหาแนวทางร่วมกัน พร้อมให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กำหนดจัดงาน “ ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี จ.ชลบุรี ” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางวิมล  บุญธีรวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ 2   กล่าวถึงโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ชั้นบังคับคดี” นี้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ SAM ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่ง SAM ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจสำคัญในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อันเป็นส่วนหนึ อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ต่อเนื่อง จัดโครงการ เปิดบ้านทำงานวันหยุด พร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อกับ SAM ในวันทำการ ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุย เจรจาปรึกษา พร้อมหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ   โดยครั้งนี้ SAM ได้ออกจดหมายเชิญลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,500 ราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า  47,000 ล้านบาท กำหนดจัดงาน เปิดบ้านทำงานวันหยุด ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27 ถ. วิภาวดีรังสิต ใกล้ 5 แยกลาดพร้าว  และสำนักงานสาขาทั้ง  4  แห่ง ได้แก่  เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก   ลูกค้าที่ได้รับจดหมายเชิญหรือผู้ที่มีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800  & อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (.บสส)   หรือ SAM จัดงานมหกรรม SAM NPA EXPO 2015 ครบเครื่องเรื่องความรู้การลงทุน...หุ้น...ทอง...ที่ดิน ....ที่นี่ที่เดียว” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระรามเก้า โดยรวบรวมสินทรัพย์รอการขายประเภทต่างๆ ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุนในทำเลที่หลากหลายในกรุงเทพและปริมณฑล อาทิ ที่ดินเปล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โอม คอนโดและอาคารพาณิชย์ กว่า 1,000 รายการ ออกจำหน่ายให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป   โดยภายในงานนอกจากการแสดงทรัพย์สินแล้ว ยังได้เชิญกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในแวดวงต่างๆ ทั้งหุ้น ทอง และอสังหาริมทรัพย์มาให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายตลอด 4  วันเต็ม นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสพิเศษที่บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจไทยมาครบ 15 ปีเต็ม ในปี 2558 นี้  SAM  ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ด้านการบริหารจัดการสินท อ่านเพิ่มเติม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีเล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายอันถือเป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถเปิดเผยได้จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา              ซึ่งในปัจจุบันกรมบังคับคดีเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลล้มละลายให้ประชาชนทั่วไปทำการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ ของกรมบังคับคดีอีกทางหนึ่ง และเพื่อให้เกิดการตอบสนองการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน กรมบังคับคดีและบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จึงได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายขึ้น  ในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะส่งผลให้สถานะบุคคลล้มละลายได้รับการรับรองและสามารถตั้งต้นประกอบธุรกิจใหม่ได้ภายหลังจากได้รับการปลดจากการล้มละลาย   นายชูเกียรติ  จิตติไมตรีสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า การลงนามบันท อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี”  เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยที่มีทรัพย์หลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ที่ยังไม่มีทางออกเรื่องปัญหาหนี้สินเข้ามาพบปะพูดคุย หรือขอคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ของ SAM ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี  รวมทั้งสิ้นประมาณ 900 ราย หรือคิดเป็นมูลหนี้รวม 1,200 ล้านบาท  กำหนดจัดงานใน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ   นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ SAM กล่าวว่า โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี”  เป็นหนึ่งในโครงการที่สนองนโยบายหลักในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ SAM ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ความสำคัญตลอดมา  ความสำเร็จของกา อ่านเพิ่มเติม

 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เดินหน้ารุกตลาด NPA ด้วยการเดินสายโรดโชว์ทั่วประเทศ พร้อมจัดงานประมูลทรัพย์สินรอการขายต่อเนื่องตลอดปี 58 ประเดิมงานประมูลรอบแรก 21 กุมภาพันธ์ ศกนี้ โดยคัดทรัพย์สินที่น่าสนใจกว่า 250 รายการ มูลค่ารวมเกือบ 1,000 ล้านบาทออกประมูล ณ สโมสรทหารบก ถ. วิภาวดีรังสิต  จ.กรุงเทพฯ   ตัวอย่างทรัพย์เด่นในภูมิภาคที่น่าสนใจ อาทิ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 1 ไร่ครึ่ง กลางเมืองอุดร เยื้องโรงแรมการิน ใกล้เซ็นทรัลฯ อุดรธานี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 8 ไร่เศษ ติด ถ.สถลมาร์คใกล้สี่แยกลือคำหาญ ตัวเมืองวารินฯ เพียง 10 นาทีจากตัวเมืองอุบลฯ ที่ดินริม ถ.มิตรภาพ เนื้อที่ 1 ไร่เศษ ใกล้เซ็นทรัลฯ สระบุรี และทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในกรุงเทพ อาทิ อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น เกือบ 80 ห้อง ในซอยลาดพร้าว 112 ใกล้โรงเรียนบดินทรเดชา  โครงการทาวน์เฮ้าส์สร้างค้าง ในซอยท่าอิฐ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีท่าอิฐ) ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ ศกนี้  ณ สำนักงานใหญ่ของ บสส. ชั้น 24 B  อ อ่านเพิ่มเติม

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินรายใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) รวมมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบัน SAM มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อยู่ระหว่างบริหารจัดการรวมทั้งสิ้นประมาณ 433,500 ล้านบาท แบ่งเป็น NPL ประมาณ 410,000 ล้านบาท และ NPA อีกประมาณ 23,500 ล้านบาท   นายชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา SAM เดินหน้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้ง NPL และ NPA จากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง อาทิ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย หรือ บสท. ประมาณ 257,000 ล้านบาท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประมาณ 150 ล้านบาท สำหรับปี 2557 นี้ เราได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ไว้แล้วว่าในช่วงหลังของ ปี 57 สถาบันการเงินต่างๆ จะนำหนี้เสียที่อยู่ในพอร์ตของแต่ละสถาบันออกมาขายมากขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ SAM จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสมดุลให้กับระบบสถาบันก อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ : 1 / 7
ไปหน้าที่ :