ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกปี :
เรื่อง
กำหนดวันซื้อเอกสาร
กำหนดวันยื่นซอง
วันเปิดซอง
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นข้...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ลงประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560 2.กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 3.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ...

 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ( รปภ., แม่บ้าน, ประชาสัมพันธ์, ขับรถยนต์,รับส่งเอกสารภายนอก,บริการทั่วไป)
บสส. ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปรงใส และตรวจสอบได้ ฝ่าย จอ. จึงขอนำส่งรายละเอียดแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 แผน ดังนี้:- งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนว...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560 กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภา...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์พร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 14 รายการทรัพย์ (17 ป้าย) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์พร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 14 รายการทรัพย์ (17 ป้าย) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 4 สิงหาคม 2560 กำหนดยื่นเอกสาร และซองเสนอราคา วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อขอรับเอ...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคางานจ้างปรับปรุงป้ายตู้ไฟประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาวเวอร์ส เอ และ บี ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคางานจ้างปรับปรุงป้ายตู้ไฟประชาสัมพันธ์ หน้าอาคารซันทาวเวอร์ส เอ และ บี ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กำหนดยื่นเอกสาร และซองเสนอราคา วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ต...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาสอบราคากลางงานจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ริมถนนเพชรเกษม (ทล.4) จ.ระนอง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาสอบราคากลางงานจัดจ้างผู้ให้บริการสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ริมถนนเพชรเกษม (ทล.4) จ.ระนอง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2560 กำหนดยื่นเอกสาร และซองเสนอราคา วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อขอรับเอก...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 16 ป้าย ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศการสอบราคาจ้างทำป้ายประกาศขายทรัพย์ขนาดใหญ่ ณ บริเวณที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA จำนวน 16 ป้าย ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 19 พ.ค. 2560 กำหนดยื่นเอกสาร และซองเสนอราคา วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายจัดซื้อและอำนวยการกลาง ชั้น 29 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ผู้สนใจสามารถนำสำเนาหนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ติด...

 
 
 
หน้าที่ : 2 / 3
ไปหน้าที่ :