ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกปี :
เรื่อง
กำหนดวันซื้อเอกสาร
กำหนดวันยื่นซอง
วันเปิดซอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส.หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (LRS) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (LRS) และระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2560 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 27 ...

 
 
 
หน้าที่ : 1 / 4
ไปหน้าที่ :