ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกปี :
เรื่อง
กำหนดวันซื้อเอกสาร
กำหนดวันยื่นซอง
วันเปิดซอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ จำนวน 200 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อชั่วโมงการให้บริการข้อมูลทางธุรกิจออนไลน์ จำนวน 200 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2560...

 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsourcre ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 2. กำหนดรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-EGP) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 3. กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั...

 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsourcre ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 2. กำหนดรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-EGP) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 3. กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ...

 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsourcre ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 2. กำหนดรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-EGP) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 3. กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบ...

 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsourcre ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 2. กำหนดรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-EGP) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 3. กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ...

 
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นข้...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บสส. และเวบไซต์ของกลมบัญชีกลาง โดยสามารถส่งข้อเสนอะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60 ประกอบด้วยร่างเอกสาร ดังนี้ 1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บสส. และเวบไซต์ของกลมบัญชีกลาง โดยสามารถส่งข้อเสนอะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60 ประกอบด้วยร่างเอกสาร ดังนี้ 1. ร่างประกาศประกวดราค...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บสส. และเวบไซต์ของกลมบัญชีกลาง โดยสามารถส่งข้อเสนอะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60 ประกอบด้วยร่างเอกสาร ดังนี้ 1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บสส. และเวบไซต์ของกลมบัญชีกลาง โดยสามารถส่งข้อเสนอะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60 ประกอบด้วยร่างเอกสาร ดังนี้ 1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้า...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นระยะเวลา 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บสส. และเวบไซต์ของกลมบัญชีกลาง โดยสามารถส่งข้อเสนอะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60 ประกอบด้วยร่างเอกสาร ดังนี้ 1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้า...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ความประสงค์ นำร่างเอกสารสำหรับงานประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด มีความประสงค์ นำร่างเอกสารสำหรับงานประกวดราคาจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บสส. และเวบไซต์ของกลมบัญชีกลาง โดยสามารถส่งข้อเสนอะ วิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 60 - 7 พ.ย. 60 ประกอบด้วยร่างเอกสาร ดังนี้ 1. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างฯ 2. ร่างเอกสารปร...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ลงประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2560 2.กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 3.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ...

 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ( รปภ., แม่บ้าน, ประชาสัมพันธ์, ขับรถยนต์,รับส่งเอกสารภายนอก,บริการทั่วไป)
บสส. ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปรงใส และตรวจสอบได้ ฝ่าย จอ. จึงขอนำส่งรายละเอียดแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 แผน ดังนี้:- งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 3 ปี งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนว...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำป้ายประกาศขายทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขาย NPA ของ บสส. จำนวน 11 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ลงประกาศวันที่ 29 กันยายน 2560 กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภา...

 
 
 
หน้าที่ : 1 / 3
ไปหน้าที่ :