ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกปี :
เรื่อง
กำหนดวันซื้อเอกสาร
กำหนดวันยื่นซอง
วันเปิดซอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ลงประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561 2.กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 3.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Proc...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการปรับปรุงWebsite บสส.และพัฒนาSAM Mobile Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุง Website บสส. และพัฒนา SAM Mobile Application โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 800,000 (แปดแสนบาท) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 18 เมษายน 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ลงประกาศวันที่ 4 เมษายน 2561 2.กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 4 เมษายน – 17 เมษายน 2561 3.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภาย...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าบริการรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าบริการรักษาเทปสำรองข้อมูลนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 448,500 (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 3 เมษายน 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 2561...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 3,990,000 (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึง 27 เมษายน 2561...

 
 
 
หน้าที่ : 1 / 5
ไปหน้าที่ :