ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกปี :
เรื่อง
กำหนดวันซื้อเอกสาร
กำหนดวันยื่นซอง
วันเปิดซอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน โครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามโครงการปรับปรุงระบบ NPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะ โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามโครงการปรับปรุงระบบ NPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อพอร์ตและการใช้งานของผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ จึงนำร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โดยสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 22 ตุลาคม 2561...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ลงประกาศวันที่ 4 ตุลาคม 2561 2.กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 – 11 ตุลาคม 2561 3.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government P...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างพัฒนาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างพัฒนาระบบจัดการข้อมูลแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 03 ตุลาคม 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 03 ตุลาคม 2561 ถึง 03 มกราคม 2562...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามโครงการปรับปรุงระบบ NPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามโครงการปรับปรุงระบบ NPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อพอร์ตและการใช้งานของผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 800,000 (แปดแสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 02 ตุลาคม 2561 2. ระยะเวลาในกา...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษา K2 Software ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษา K2 Software ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 800,000 (แปดแสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 01 มกราคม 2562...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน CDRP รองรับลูกหนี้กลุ่มดำเนินคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงระบบงาน CDRP รองรับลูกหนี้กลุ่มดำเนินคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 2,300,000 (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2561 ถึง 01 มกราคม 2562...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทดแทน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 4,500,000 (สี่ล้านห้าเเสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 26 กันยายน 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึง 26 ธันวาคม 2561...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 650,000 (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 25 กันยายน 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 ถึง 25 ธันวาคม 2561...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Tablet สำหรับการประชุมของผู้บริหาร (Paperless Meeting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Tablet สำหรับการประชุมของผู้บริหาร (Paperless Meeting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 21 กันยายน 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 ถึง 21 ธันวาคม 256...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการจัดการทำ One Page สำหรับ LR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการจัดการทำ One Page สำหรับ LR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 600,000 (หกแสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 21 กันยายน 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2561...

 
 
 
หน้าที่ : 1 / 10
ไปหน้าที่ :