ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกปี :
เรื่อง
กำหนดวันซื้อเอกสาร
กำหนดวันยื่นซอง
วันเปิดซอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อเครื่อง Notebook จำนวน 5 เครื่อง สำหรับงานซื้อ Port โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อเครื่อง Notebook จำนวน 5 เครื่อง สำหรับงานซื้อ Port โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 150,000 หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562...

 
 
 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ฯ) โดย
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

 
 
 
หน้าที่ : 1 / 12
ไปหน้าที่ :