ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • เลือกปี :
เรื่อง
กำหนดวันซื้อเอกสาร
กำหนดวันยื่นซอง
วันเปิดซอง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามโครงการปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการทำ DM รูปแบบมาตราฐานและจัดหาอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามดครงการปรับปรุงระบบ LRS เพื่อรองรับการทำ DM รูปแบบมาตราฐานและจัดหาอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ด้วยวิธีประกวด...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ลงประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2561 2.กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 3.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวั...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ลงประกาศวันที่ 8 สิงหาคม 2561 2.กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2561 3.กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 3,000,000.00 (สามล้านบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 7 สิงหาคม 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ถึง 7 กันยายน 2561...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Modile Device Management) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Modile Device Management) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 750,000.00 (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 2 สิงหาคม 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึง 2 กันยายน 2561...

 
 
 
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ (Business Intelligence : BI )ด้วยวิธีคัดเลือก ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ (Business Intelligence : BI )ด้วยวิธีคัดเลือก โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 3,500,000.00 (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ลงประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 2. ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 256...

 
 
 
หน้าที่ : 1 / 8
ไปหน้าที่ :