วารสาร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 มกราคม - มีนาคม 2561

เรื่องเด่นประจำฉบับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปลด ล็อกเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้สมัครอีก 2 ข้อ!! นั่นคือ ลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา และเป็นหนี้เสีย ก่อน 1 เม.ย. 61

ฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม - กัยยายน 2560

ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 เมษายน - มิถุนายน 2560

ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 มกราคม - มีนาคม 2560

ปีที่ 6 ฉบับที่ 23 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - กันยายน 2559

ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 เมษายน - มิถุนายน 2559

ปีที่ 6 ฉบับที่ 20 มกราคม - มีนาคม 2559

ปีที่ 5 ฉบับที่ 19 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

ปีที่ 5 ฉบับที่ 18 กรกฏาคม - กันยายน 2558

ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 เมษายน - มิถุนายน 2558

ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 มกราคม - มีนาคม 2558

ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 ตุลาคม - ธันวาคม 2557

ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม - กันยายน 2557

ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 มกราคม - มิถุนายน 2557

ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ตุลาคม - ธันวาคม 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม - กันยายน 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 เมษายน - มิถุนายน 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 มกราคม - มีนาคม 2556

ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ตุลาคม - ธันวาคม 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม - กันยายน 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เมษายน - มิถุนายน 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 มกราคม - มีนาคม 2555

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2554

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2554

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2554