เงื่อนไขการใช้บริการ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (จากเว็บไซต์ของ บสส.)

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการโดยการให้บริการข้อมูลและสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บสส.ได้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ บสส. ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่าง บสส. กับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ กรุณาอย่าเข้าใช้บริการในเว็บไซต์นี้

เงื่อนไขหนึ่งในเว็บไซต์นี้ คือท่าน จะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้เว็บไซต์นี้หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับเว็บไซต์นี้ได้รับความเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานเว็บไซต์นี้ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หากพบรายการหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ เว็บไซต์นี้โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น บสส.ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ


การลงทะเบียน

ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงทะเบียน (Register User) และผู้ขอใช้บริการจะได้รับชื่อบัญชีส่วนตัว (Login name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัส ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบ


ตราสัญลักษณ์ บสส. และลิขสิทธิ์

บสส.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์ บสส. (Logo) และ ข้อมูล รวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าบนเว็บไซต์นี้ อาทิ รูปภาพ ข้อความ เป็นต้น ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบเผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดเพื่อการพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บสส.


การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บสส. ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บสส. อาจมีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ทั้งนี้ บสส. อาจยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน บสส. อาจจัดการให้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม โดยบสส.มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า บสส.ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ หรือ ดาวน์โหลดซอฟแวร์หรือเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น ย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ บสส.แต่อย่างใด ทั้งนี้ บสส. จะไม่รับผิดชอบต่อหรือรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของท่านดังกล่าว หรือ อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ บสส. อย่างไรก็ตามระหว่างการใช้งานหากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ บสส. บสส.จะไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันการใช้งานได้หรือความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ บสส. ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ บสส.ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว


ข้อจำกัดการใช้บริการ

บสส.นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง หรือการสะกดตัวอักษร ตัวเลข ที่ผิด ถึงแม้บสส.จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องและทันสมัยมากที่สุด บสส.ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ ทันกาล เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ บสส.จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น


การปฏิเสธความรับผิด

ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า บสส.จะไม่จำต้องรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บสส.จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าบสส. จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว


กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ บสส.ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น