ประกาศอัตราดอกเบี้ย

ปก.ที่ 2/2557 - ประกาศอัตราตันทุนถือครอง (Carring Cost) โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ไฟล์แนบ