รู้จัก SAM
นโยบายการดำเนินงานของบริษัท
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บสส.

มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุง โครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงความสามารถในการ ชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งนี้ บสส.อาศัยกระบวนการตามกฎหมาย เพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและภาครัฐโดยรวมเท่านั้น สำหรับลูกหนี้ ที่กระจายอยู่ในภูมิภาค บสส. ได้จัดให้มีสำนักงานสาขา 4 สำนักงาน ได้แก่ สาขาเชียงใหม่, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก เพื่อให้บริการแก่ลูกหนี้โดยทั่วถึง


การบริหารทรัพย์สินรอการขาย

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย บสส. มีนโยบายที่จะให้มีการนำทรัพย์สินกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศ บสส. จึงทยอยนำทรัพย์สินรอการขาย ออกจำหน่ายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์รวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพ ใน ทำเลต่างๆ พร้อมให้ผู้สนใจเลือกลงทุนเพื่อสร้างโอกาส และความมั่งคั่งทางธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ บสส. www.sam.or.th


การสร้างโอกาสทางธุรกิจ บสส.

ได้เข้าเป็นสมาชิกใน International Public AMC Forum หรือ IPAF ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวง หาโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือ ระหว่างประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรม ระหว่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐใน ประเทศต่างๆ เพื่อป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เอเชีย ปัจจุบัน IPAF ประกอบด้วยสมาชิกจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ และหน่วย งานอื่นๆ


ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจของ บสส. มุ่งหมายให้ลูกหนี้กลับเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ และช่วยให้สถาบันการเงินมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ บสส.ยังดำเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวสำคัญๆในองค์กร ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและประสานประโยชน์ในด้านการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเป็นองค์กรที่สามารถดำเนินธุร- กิจ ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือดูแลสังคมไปพร้อมๆ กัน