รู้จัก SAM
วิสัยทัศน์

บสส. เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับชาติ ที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม

พันธกิจ
  • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ได้รับข้อยุติโดยเร็ว และลดส่วนสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
  • บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ให้ได้ผลตอบแทน ในระยะเวลาที่เหมาะสม
  • สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการบริหารสินทรัพย์ ที่มีความสามารถและจริยธรรม
  • พัฒนาระบบงานด้านบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความเติบโตและยั่งยืนขององค์กร
การวางตำแหน่งทางธุรกิจ
  • บทบาทการเป็นหน่วยงานรัฐ ได้แก่ การบริหารจัดการกองสินทรัพย์ตามนโยบาย โดยมุ่งลด ส่วนสูญเสียของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อระบบ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนำราย ได้ในส่วนนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ต่อไป
  • บทบาทการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ได้แก่ การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมุมมองทางธุรกิจใน กองสินทรัพย์ที่ซื้อ โดยเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งผลตอบแทนทาง การเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งจะ เป็นการต่อยอดกองสินทรัพย์ เพื่อให้ บสส.เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน