รู้จัก SAM
การจัดตั้งองค์กร
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือSAM จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2543 โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัทจำ กัด) ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2547 กองทุนฯ ได้มีมติให้มีการโอนกิจการบริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โดยให้ บริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด ขายลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันที่ เหลือทั้งหมด ให้บสส. เหตุการณ์สำคัญมีดังนี้
  • ปี 2543 จัดตั้ง บสส. เพื่อรับโอน NPL จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินต้น 470,000 ล้านบาท
  • ปี 2544 บสส. โอน NPL มูลค่าเงินต้น 289,000 ล้านบาท ให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.)
  • ปี 2547 ควบรวมกิจการ และรับโอนสินทรัพย์จาก บริษัท บริหาร สินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด มูลค่าเงินต้น 150,000 ล้านบาท
  • ปี 2549 เริ่มซื้อ NPL และสินทรัพย์รอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร
  • ปี 2550 เปิดที่ทำการ สาขาเชียงใหม่
  • ปี 2551 เปิดที่ทำการ สาขาขอนแก่น
  • ปี 2552 เปิดที่ทำการ สาขาสุราษฎร์ธานี
  • ปี 2555 เปิดที่ทำการ สาขาพิษณุโลก และรับโอน NPL และ NPA คืนจาก บสท. มูลค่าเงินต้น 257,000 ล้านบาท


ไฟล์แนบ