กรรมการ ผู้บริหาร
กรรมการบริษัท
นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์
กรรมการ
นางกรรณิการ์ งามโสภี
กรรมการ
นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
กรรมการ
นายวรรณชัย บุญบำรุง
กรรมการ
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการ
นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ
กรรมการ
นางปนุท ณ เชียงใหม่ 
กรรมการ 
 
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
เลขานุการ