กรรมการ ผู้บริหาร
 

นายวรรณชัย บุญบำรุง
กรรมการ
นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ
กรรมการ
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการ
นางปนุท ณ เชียงใหม่ 
กรรมการ 
นายปฤษันต์ จันทน์หอม
กรรมการ
นางผุสดี หมู่พยัคฆ์ 
กรรมการ 
นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ
กรรมการ
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ 
เลขานุการ