กรรมการ ผู้บริหาร
คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. นางปนุท  ณ เชียงใหม่
 2. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
 3. นายวรรณชัย บุญบำรุง
 4. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
 5. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. นายวิศิษฏ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นางกรรณิการ์ งามโสภี
 3. นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์
 4. นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร

คณะทำงานบริหารสินทรัพย์

 1. นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์
 2. นายณัฐ ตาปสนันทน์
 3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
 4. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
 5. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

คณะทำงานปรับปรงคุณภาพสินทรัพย์

 1. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
 2. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์
 3. นางมะลิ แสงนิล
 4. นางวิมล บุญธีรวร
 5. นางสาวสุวรรณา สวาทสุต
 6. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
 7. นายอรรถพล อรรถวรเดช