กรรมการ ผู้บริหาร
คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. นางปนุท  ณ เชียงใหม่
 2. นางพวงทิพย์  ปรมาพจน์
 3. นายวรรณชัย บุญบำรุง
 4. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
 5. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. นายวิศิษฏ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นายเสริมเกียรติ  วรรณวรพร

คณะทำงานบริหารสินทรัพย์

 1. นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์
 2. นายณัฐ ตาปสนันทน์
 3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
 4. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
 5. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

คณะทำงานปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์

 1. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
 2. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์
 3. นางวิมล บุญธีรวร
 4. นางสาวสุวรรณา สวาทสุต
 5. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
 6. นายอรรถพล อรรถวรเดช