กรรมการ ผู้บริหาร
คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. นางปนุท  ณ เชียงใหม่
 2. นางพวงทิพย์  ปรมาพจน์
 3. นายวรรณชัย บุญบำรุง
 4. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นางอโณทัย บุญยะลีพรรณ                          กรรมการ
 3. นายเสริมเกียรติ์  วรรณวรพร                         เลขานุการ

คณะทำงานบริหารสินทรัพย์

 1. นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์
 2. นายณัฐ ตาปสนันทน์
 3. นายวิชิต กรวิทยาคุณ
 4. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์                                  กรรมการ

คณะทำงานปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์

 1. นายนิยต มาศะวิสุทธิ์                                 รองประธานคณะทำงานฯ
 2. นางวิมล บุญธีรวร
 3. นางสาวสุวรรณา สวาทสุต
 4. นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
 5. นายอรรถพล อรรถวรเดช