กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้บริหารสายงาน
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารทรัพย์สินรอการขาย
และพัฒนาธุรกิจ
นางวิมล  บุญธีรวร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารสินทรัพย์
นางสาวสุวรรณา สวาทสุต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายสนับสนุนธุรกิจ
นางมะลิ แสงนิล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายปฎิบัติการ
ผู้บริหารกลุ่มงาน
นายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริหารสินทรัพย์รายใหญ่
นางจิตรารัตน์ สพประสงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มปฏิบัติการ
ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร
ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวกรธารา วัฒนศิรางค์
ผู้บริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกำกับ
สายบริหารทรัพย์สินรอการขายและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย
นายณัฐวุฒิ ประสาทสกุลชัย
ผู้บริหารฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์
ผู้บริหารฝ่ายขาย
และส่งเสริมกิจกรรมการขาย
นางกรกฏ วรากุลรักษ์
ผู้บริหารฝ่าย
วางแผนและพัฒนาธุรกิจ
นางดลพร ราชแพทยาคม
ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อสายบริหารทรัพย์สินรอการขายและพัฒนาธุรกิจ
นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สายบริหารสินทรัพย์
กลุ่มบริหารสินทรัพย์รายใหญ่
นางตุลยา เลขยานนท์
ผู้บริหารฝ่าย
ปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 1
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล
รักษาการ ผู้บริหารฝ่าย
ปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 2
กลุ่มบริหารสินทรัพย์รายย่อย
นายอุดม พลสมบัตินันท์
ผู้บริหารฝ่ายรับจ้างบริหารหนี้
ส่วนบุคคล
นางสาวสุภัทรา เซียนกุลพัฒนากิจ
ผู้บริหารฝ่าย
ปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย
นายสุโชค พิมลกิตติกุล
ผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขา
สายสนับสนุนธุรกิจ
กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นางสาวสุวรรณา สวาทสุต
รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย
และนิติกรรมสัญญา
นายจุติ ศรียานงค์
ผู้บริหารฝ่ายกำกับงานคดี
นายชาญยุทธ พินใย
ผู้บริหารฝ่ายงานบริหารคดี
ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อสายสนับสนุนธุรกิจ
นายสมเกียรติ มัณฑนาจารุ
ผู้บริหารฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวยุภาวดี ตันติสุวณิชย์กุล
ผู้บริหารฝ่ายการบริหาร
และจัดการขัอมูลหลักประกัน
สายปฎิบัติการ
กลุ่มปฏิบัติการ
นางศิริใจ เอกนันท์
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางนันทพร ลีห์อร่ามวัฒน์
ผู้บริหารฝ่ายพิธีการปรับหนี้
และติดตามหนี้
นางจิตรารัตน์ สพประสงค์
ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ
นางสาวอภิชา แสงโสรจสุข
ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
และอำนวยการกลาง