กรรมการ ผู้บริหาร
ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
นายเสริมเกียรติ์ วรรณวรพร
ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
นางสาวกรธารา วัฒนศิรางค์
ผู้บริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ
 
นางสาวอุภาศรี อักษรเมศ
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และกำกับ
นางสาววิภาดา ฤทธิโรจน์
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สายธุรกิจ
• กลุ่มรับจ้างบริหารส่วนบุคคลและกิจการสาขา
นายอุดม พลสมบัตินันท์
ผู้บริหารฝ่ายรับจ้างบริหารหนี้
ส่วนบุคคล
นายสุโชค พิมลกิตติกุล
ผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขา
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
 
นางอัจฉรา นันทจุติ
ผู้บริหารฝ่าย
ปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 1
 
นางสุวัฒนา รัศมีโรจน์วงศ์
ผู้บริหารฝ่าย
ปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่ 2
นางสาวสุภัทรา เซียนกุลพัฒนากิจ
ผู้บริหารฝ่าย
ปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย
กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย
นายณัฐวุฒิ ประสาทสกุลชัย
ผู้บริหารฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์
ผู้บริหารฝ่ายขาย
และส่งเสริมกิจกรรมการขาย
สายสนับสนุนธุรกิจ
กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นายจุติ ศรียานงค์
ผู้บริหารฝ่ายกำกับงานคดี
นายสมบุญ ธีระศรีสมบัติ
ผู้บริหารฝ่ายงานบริหารคดี
นางนันทพร ลีห์อร่ามวัฒน์
ผู้บริหารฝ่ายพิธีการปรับหนี้
และติดตามหนี้
ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อสายสนับสนุนธุรกิจ
นายสมเกียรติ มัณฑนาจารุ
ผู้บริหารฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน
นางสาวยุภาวดี ตันติสุวณิชย์กุล
ผู้บริหารฝ่ายการบริหาร
และจัดการขัอมูลหลักประกัน
สายปฎิบัติการ
กลุ่มปฏิบัติการ
นางจิตรารัตน์ สพประสงค์
รักษาการ
ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอภิชา แสงโสรจสุข
ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ
และอำนวยการกลาง
ฝ่ายงานที่รายงานตรงต่อสายปฎิบัติการ
นางศิริใจ เอกนันท์
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
นายสมชัย ถาวรพรชัย
ผู้บริหารฝ่ายกฏหมาย
และนิติกรรมสัญญา
สายกลยุทธ์องค์กร
กลุ่มกลยุทธ์องค์กร
นางกรกฏ วรากุลรักษ์
ผู้บริหารฝ่ายวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ
นางสาวเต็มพร อร่ามรัตนทิพย์
ผู้บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
และสื่อสาร