กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง
 
 
 
 
 
 
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
นางมะลิ แสงนิล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางวิมล บุญธีรวร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสุวรรณา สวาทสุด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริหารสินทรัพย์รายใหญ่
นางจิตรารัตน์ สพประสงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มปฏิบัติการ