กรรมการ ผู้บริหาร
ผู้บริหารสายงาน
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์
รักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายกลยุทธ์องค์กร
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจ
นางวิมล บุญธีรวร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ
นางสุวรรณา สวาทสุต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายสนับสนุนธุรกิจ
ผู้บริหารกลุ่มงาน
นายนิยต มาศะวิสุทธิ์
รักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคลและกิจการสาขา
นางตุลยา เลขยานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริหารสินทรัพย์
นายสหรัตน์ เพ็ญกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริหารทรัพย์สินรอการขาย
นายชาญยุทธ พินใย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ
นางจิตรารัตน์ สพประสงค์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มปฏิบัติการ
นายวีรพัฒน์ คงสิทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มกลยุทธ์องค์กร