ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ( รปภ., แม่บ้าน, ประชาสัมพันธ์, ขับรถยนต์,รับส่งเอกสารภายนอก,บริการทั่วไป)

บสส.  ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปรงใส และตรวจสอบได้  ฝ่าย จอ. จึงขอนำส่งรายละเอียดแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 แผน ดังนี้:- 

 

  1. งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 7 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 3 ปี


  2. งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 3 ปี


  3. งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 28 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 3 ปี


  4. งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 3 ปี


  5. งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสารภายนอก จำนวน 3 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 3 ปี


  6. งานจัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 17 อัตรา  ระยะเวลาจ้าง 3 ปี 
ไฟล์แนบ