ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบัญชี บสส.เพื่อรอบรับการปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไฟล์แนบ