ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อระบบบริการจัดการความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อระบบบริการจัดการความปลอดภัยเครื่องลูกข่าย  โดยวิธีพิเศษ โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 1,994,480 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 9 กันยายน 2560ไฟล์แนบ