ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM) ฯลฯ โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine หรือ VM), ระบบเครื่องลูกข่ายบนคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Desktops Infrastructure หรือ VDI) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN Storage) HP รุ่น 3PAR StoreServ 7400 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 2,020,000 บาท (สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2560ไฟล์แนบ