ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน ห้องศูนย์ข้อมูล โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน TS-15K ขนาด 15KVA Cleanline UPS ห้องศูนย์ข้อมูล โดยวิธีสอบราคา โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 18 สิงหาคม 2560ไฟล์แนบ