ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อบริการการดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อบริการการดูแลบำรุงรักษาระบบบัญชีการเงิน Microsoft Dynamic AX โดยวิธีพิเศษ โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 343,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560ไฟล์แนบ