ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

1.  ลงประกาศวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ไฟล์แนบ