ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวงจรเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง โดยวิธีพิเศษ ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวงจรเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง โดยวิธีพิเศษ โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 141,240 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาท ) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2560ไฟล์แนบ