ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างที่ปรึกษางานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน “โครงการคลินิคแก้ไขหนี้” โดยวิธีตกลง ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บสส. หรือ SAM ประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างที่ปรึกษางานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน โครงการคลินิคแก้ไขหนี้ โดยวิธีตกลง โดยมีวงเงินงบประมาณในการดำเนินการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในหมวดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ลงประกาศวันที่ 13 มีนาคม 2560

 

2.  ระยะเวลาในการประกาศ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560ไฟล์แนบ