ผู้จัดการ ส่วนที่ปรึกษากฎหมาย

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี/โท
ความสามารถ :
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- ปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านงานที่ปรึกษากฎหมาย
- มีทักษะในการตอบขอหารือทางกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง,อาญา กฎหมาย ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
- มีความรู้ในธุรกิจปรับโครงสร้างหนี้ และการบังคับคดี
- มีทักษะในการสื่อสาร เรียบเรียง วิเคราะห์สรุปประเด็น และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (ทั้งแบบลายลักษณ์อักษร และวาจา)
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ /มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
- หากมีประสบการณ์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ สถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th