ผู้จัดการ ส่วนจัดหาพอร์ตและพัฒนาธุรกิจ

 
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ความสามารถ : - สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร ธุรกิจระหว่างประเทศ สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารและมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ประเภทการจ้างงาน : Permanent
รายละเอียดงาน :
- มีความรู้ด้านสินเชื่อ กฎหมาย ข้อมูลหลักประกัน รวมทั้งมีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ด้านบัญชีลูกหนี้และภาพรวม
- มีประสบการณ์ด้านงานประมูลซื้อทรัพย์ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อขยายสินทรัพย์ขององค์กร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สินทรัพย์ เพื่อวางแผนการพัฒนาธุรกิจขององค์กรในอนาคต
- บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีความคล่องตัว เรียนรู้ไว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หากสนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume โดยตรงมาที่ sudaratc@sam.or.th หรือ thamon@sam.or.th