หลักเกณฑ์การสืบทรัพย์

           1. เมื่อ บสส. สั่งงานสืบทรัพย์ผ่านระบบ OSLO สำนักงานต้องรับงานผ่านระบบ OSLO ภายใน 5 วันทำการ และเมื่องานสืบทรัพย์เสร็จสิ้น จะต้องทำรายงานผลการสืบทรัพย์และส่งกลับมาที่ บสส. พร้อมกับรายงานผลการสืบทรัพย์ผ่านระบบ OSLO ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


           2. การสืบทรัพย์ ให้ดำเนินการที่ภูมิลำเนาปัจจุบันหรือเดิมของลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน รวมทั้งภรรยาและญาติผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ดำเนินการที่ตั้งหลักประกันและ/หรือที่ตั้งของศาล


           3. ทรัพย์ที่สืบพบ ต้องทำการถ่ายรูปทรัพย์, การทำแผนที่, การถ่ายสำเนาพร้อมรับรองเอกสารโดยเจ้าพนักงานที่ดิน โดยดำเนินการเฉพาะทรัพย์สืบพบที่ปลอดจำนอง หรือติดจำนองกับเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่ บสส. และต้องไม่ติดอายัดเท่านั้น


           4. ทรัพย์สืบพบที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 3 ให้ถ่ายสำเนาเอกสารเท่านั้น ไม่ต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่ต้องถ่ายรูปทำแผนที่


           5. เอกสารที่ต้องถ่ายสำเนาพร้อมรับรองโดยเจ้าพนักงานที่ดิน ได้แก่ เอกสารสิทธิ , สัญญาจำนอง (ทด.15) , หนังสือรับรองราคาประเมินราชการ , สัญญาจะซื้อจะขาย 


           6. กรณีสืบพบทรัพย์ไม่เกิน 5 แปลง ให้ดำเนินการตามข้อ 3 ทุกแปลง, กรณีสืบพบทรัพย์เกิน 5 แปลง ให้ดำเนินการเฉพาะแปลงที่ บสส. แจ้งว่าจะดำเนินการยึดเท่านั้น


           7. กรณีไม่สามารถถ่ายรูปได้ เช่น ทรัพย์ที่สืบพบตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือทรัพย์ที่สืบพบที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะยึดได้ หรือ จนท.ที่ดินไม่สามารถชี้ระวางเบื้องต้นได้ หรือเหตุขัดข้องอื่นๆ ให้ทำเฉพาะแผนที่และให้เหตุผลประกอบสาเหตุการไม่สามารถถ่ายรูปได้

 

           8. สำนักงานมีหน้าที่ต้องตรวจสำนวนคดีและคัดถ่ายเอกสารลูกหนี้จากศาล เพื่อประกอบการสืบทรัพย์  เพิ่มเติมจากที่ บสส. จัดเตรียมให้ โดยไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มได้