การเชื่อมต่อ / ยกเลิกการเชื่อมต่อ

1. เชื่อมต่อ VPN และยกเลิกการเชื่อมต่อ 

2
เชื่อมต่อโปรแกรม OSLO 3. ยกเลิกการเชื่อมต่อโปรแกรม OSLO 


    ต้องยกเลิกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน